KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Gmina Piotrków Trybunalski

RADA NADZORCZA

 • Zbigniew Włodarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Grabowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Pastuszko – Członek Rady Nadzorczej

PREZES ZARZĄDU 

 • Zbigniew Stankowski

100% udziałowcem MZK Sp. z o.o. jest Gmina Piotrków Trybunalski. 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pan Krzysztof Chojniak.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy : 

 1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności.
 3. podział zysku lub pokrycie strat,
 4. przeznaczenie funduszów celowych, rezerwowego i zapasowego Spółki,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
 6. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 8. zmiana umowy Spółki,
 9. udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 10. ustalanie wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej i ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 11. łączenie, przekształcanie i rozwiązywanie Spółki,
 12. rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorcza,
 13. zatwierdzanie regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług,

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, z wyłączeniem wykonywania prawa nadzoru przez każdego z członków Rady z osobna
 2. coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, 
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego oraz przeprowadzonych kontroli,
 5. składanie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników wniosku w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki,
 7. reprezentowanie Spółki w stosunkach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym również nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, 
 8. udzielanie zgody dla Zarządu na ustanowienie prokury,

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Spółki na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem,
 2. zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki 
 3. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w obowiązującym trybie i przeprowadzenie jego badania.
 5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ,
 6. udzielanie i odwoływanie prokury, z zastrzeżeniem postanowienia §26pkt8,
 7. opracowanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki,
 8. inne sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy oraz niniejsza umowa nie zastrzegają dla innych organów Spółki.
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
data: 14-09-2017
wytworzył: Monika Baryła
data: 14-09-2017
data: 14-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 490